Site Overlay

Microsoft Intune EDR import Server

Microsoft Intune EDR sistemine Active Directory üzerinde bulunan computer objelerinizi aktarmak için gerekli powershell komutu aşağıda bulunmaktadır.

$Servers = Get-ADComputer -Filter * -SearchBase "OU=SERVER,OU=ISTANBUL,DC=tr,DC=ISTANBUL,DC=com"
foreach ($server in $servers)
{
Invoke-GPUpdate -Computer $server.name -RandomDelayInMinutes 0 -Force
} 

Not: İlgili komutun çalışabilmesi için Group Policy üzerinde ilgili ou computer OU’ları üzerinde gerekli policy ayarları yapılmalıdır.